I. Postanowienia organizacyjne

 1. Każdy ćwiczący (Klient) ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia. Kupno karnetu lub wejścia jednorazowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.
 2. Do korzystania ze Studia upoważnione są osoby pełnoletnie.
 3. Klient zamierzający korzystać z usług Studia składa pisemne Oświadczenie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb marketingowych Zip Pilates Studio, natomiast w zakresie informacji związanych ze stanem zdrowia, wyłącznie dla potrzeb związanych z doborem odpowiednich, bezpiecznych dla zdrowia zajęć i ćwiczeń (ochrony zdrowia Klienta).
 4. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Klient nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.
 5. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 6. Ceny karnetów oraz wejść jednorazowych reguluje aktualny cennik.
 7. Karnety 4 oraz 8 wejściowe są ważne 30 dni. W ciągu ważności karnetu należy wykorzystać wykupiony limit wejść.
 8. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu o maksymalnie 14 dni w przypadku choroby. Przedłużenie ważności karnetu następuje dopiero po wcześniejszym poinformowaniu pracownika Studia o zaistniałej sytuacji oraz zgłoszeniu przez Klienta nieobecności na zajęciach. Podczas nieobecności z innego powodu Klient ma prawo do zachowania swojego stałego terminu, opłacając 50% wartości wejścia na zajęcie. W przeciwnym razie zachowanie stałego terminu nie jest gwarantowane.
 9. Maksymalna liczba osób na zajęcia grupowe – 3. Zajęcia grupowe startują od 2 osób.
 10. Można zmienić termin albo odwołać zajęcie z min 24h uprzedzeniem, w przypadku zajęć poniedziałkowych zmiana jest możliwa do godz. 20:00 najbliższej soboty przed zajęciami. Jest to warunek dla odpracowania niewykorzystanego zajęcia w inny dzień w ciągu ważności karnetu, o ile w grupie będzie miejsce. Należy wcześniej uzgodnić termin odpracowania z instruktorem.
 11. Zajęcia nieodwołane traktowane są jako wykorzystane.
 12. Wypowiedzenie należy złożyć osobiście w Studio lub poprzez wysłanie wypowiedzenia na skrzynkę mailową, lub telefonicznie. Okres wypowiedzenia 14 dni.
 13. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów. Karnet automatycznie zostaje przedłużony.
 14. Cena karnetu / sesji nie uwzględnia ubezpieczenia.
 15. Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku, cenniku, a także osób prowadzących zajęcia.
 16. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia pomieszczeń studia lub sprzętu znajdującego na sali treningowej. Należy zachować czystość w Studio jak i na korytarzach budynku.
 17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

II. Uczestnictwo w zajęciach

 1. Ze względu na bezpieczeństwo ćwiczącego jak również organizację pracy Studia, klientów obowiązuje punktualność w przychodzeniu na zajęcia. Do studia należy przyjść nie później niż 3 min przed rozpoczęciem zajęć nie wcześniej niż 5 minut.
 2. Na zajęcia obowiązuje gładki strój, bez zamków, zapięć i zatrzasków, które mogą zniszczyć używany sprzęt. Z tego samego powodu nie nosimy biżuterii oraz klamer i spinek do włosów. Prosimy rozważyć też założenie obcisłego ubioru, który umożliwia prowadzącemu obserwowanie prawidłowego ułożenia podczas ćwiczeń. Klienci mogą brać udział w zajęciach wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych.
 3. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny i zostawić go w przebieralni.
 4. W Studio nie są prowadzone zajęcia dla kobiet w ciąży.
 5. W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży lub problemów zdrowotnych, należy poinformować o tym instruktora przed sesją.
 6. Zabrania się samodzielnego wykonywania ćwiczeń bez nadzoru instruktora.
 7. Sesje trwają 55 min.
 8. Po skończonych zajęciach każdy Klient jest zobowiązany do umycia sprzętu płynem dezynfekującym i ustawienia maszyn dla kolejnej osoby ćwiczącej, schowania akcesoriów w odpowiednie miejsca.

III. Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo i obowiązek zapoznać się z kompletnym Regulaminem Studia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Studia, jak również propozycje odnośnie zajęć, należy zgłaszać do pracownika Studio.
 3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za żaden uszczerbek na zdrowiu odniesiony w efekcie uczestnictwa w zajęciach, jeśli klient ćwiczy pomimo wyraźnego zakazu lekarza, nie stosuje się do wyraźnych zaleceń instruktora dotyczących bezpiecznej techniki ćwiczeń, uszczerbek na zdrowiu spowodowany jest zaniedbaniem osób trzecich na sali lub w efekcie nieszczęśliwego wypadku.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej zip-pilates-studio.com oraz w Studio. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 5. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług Studia odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.